החזרה, החלפה או ביטול עסקה תיעשה באמצעות קבלת אישור מטעם החנות.
ניתן להחזיר או להחליף את המוצר בתוך 14 יום.
בעת קבלת מוצר במתנה קיימת זכאות להחלפה תוך 30 יום מיום הרכישה.
ניתן לבטל עסקה בשל פגם או אי התאמה בין ההזמנה לבין המוצר שסופק.
מלוא סכום התשלום יושב למבצע העסקה והחזרת המוצר תעשה על חשבון החנות.
בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה, החזרת המוצר תעשה על חשבון מבצע העסקה והסכום ששולם יושב בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
יש להשיב את המוצר כשהוא שלם.